Hilight » ข่าวประชาสัมพันธ์ 96

รับสมัครพนักงานขับรถ.

   รับสมัครพนักงานขับรถ (ด่วนมาก!!!)

ลักษณะภาษีป้าย.

   ลักษณะภาษีป้าย แบ่งออกเป็นดังนี้

ป้ายบิลบอร์ด (BILLBO.

   ป้ายบิลบอร์ด ( Billboard ) หมายถึง กระดานป้ายหรือกระดานปิดประกาศ บิลบอร์ดเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดในการวางแผนโฆษณาป

img_38

Billboard

อมตะนคร-ชลบุรี
View Images

img_79

Mini Billboard UPC

จ.ราชบุรี ร้านรุ่งเรืองการช่าง
View Images

img_13

Billboard

ทางด่วนหมอเหล็ง ตัว 2
View Images

img_90

Mini Billboard UPC

จ.สระแก้ว ร้านเจริญสโตร์ ถ.ราษฎรอุทิศ
View Images

img_149

Mini Billboard UPC

จ.ตาก ร้านสามชัยอิเลคทริค
View Images

img_47

Express way

ตำแหน่งที่ 2A หน้าด่านชลบุรี (ขาออก)
View Images

img_109

Billboard

อ.แม่สาย จ.เชียงราย
View Images

img_142

Mini Billboard UPC

จ.ศรีสะเกษ ร้านดำรงเภสัช ถ.กวงเฮง
View Images

ผู้นำด้านการผลิตสื่อโฆษณา กลางแจ้ง ป้ายโฆษณา
สื่อโฆษณาที่

Form Contact For Your Questions.